#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา นางสาวนิรมล ภูติโส 0908387442,045-811044 niramolpootiso@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นายพิชิต ศิริชนะ นางวรรณา รัตนา 0918280401 wanna.ratana@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) นางไพลิน ทีงาม 084-4303034 pailin.22@hotmail.co.th
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายทวีเดช สุระชาติ 0896276214
5 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ นายนิธิศ ธรรมนิยม นางประไพศรี สุขพอดี 0935695932 arrton5932@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นางสุภาภรณ์ สงนวน 0848395328 songnaun_2513@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ นายอุทัย สร้อยสนธ์ นางจันจิรา สมหวัง 0879595245 aew87618@hotmail.com
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 09-08299527
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ดร.สมัย ทองมาก นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ 0812652376 siriwanpamuta022@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม นายพรชัย บุญพร้อม นางชบาไพร ทาเสนาะ 0918357479 chabapai13@outlook.com
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก นายสมรัก สมหวัง 0804884410 mahaey_2510@hotmail.com
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี นางสาวพจนี พิมพ์ชัย 0973357125 potjaneepimchai@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 0902469931 sinee585@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านระโยง นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ นางกัลป์ธีร์ พละศรี 0956134276 jiabthee@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ นางละออง คำศรี 0894241198 teacher_laong@hotmail.com
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง นางภรนภา สาสังข์ 0823737455 ttong1978@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านหนองทา นายสมปอง ชินตะวัน นายสุเทพ เบิกบาน 0910676599 gensuga@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านหินวิทยา นายเสวก วิริยะบัณฑิต นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์ 0973425466 buatong991@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) นายนิยม ศิริชนะ นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ 0848284484 mina.lady2526@gmail.com
20 โรงเรียนมหาราช 2 นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ 094-0257152
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม