รายการทั้งหมดไม่กำหนดวันที่ 14 ก.ย 2560 15 ก.ย 2560
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0007
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.2/1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอะมาวะสี จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางสาวสมปอง มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2
0008
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.2/2
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุธัญญา ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นายเวียง ครองชัย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางมณีรัตน์ มนตรี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
3
0030
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.3/1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวสุมณฑา ปาคำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นางดวงสมร เกษรพุด ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4
0031
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.3/2
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางลำไพ เหล็กกล้า ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางภิรมย์ สร้อยภาพ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
3 นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
5
0032
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.3/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุษา เถินหิตย์ ครูโรงเรียนมหาราช 2 ประธาน
2 นางวิภาสิริ พรมดวง ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นายวัชรินทร์ ภูพวก ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
6
0036
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.2/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพุูลศิริ ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางทองสวย มงคลแก่นทราย ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นางสาวศิริกุน ฝอยทอง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวอริสรา ปัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
7
0037
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.2/4
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวรรณา รัตนา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางดารณี สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นางธนียา ส่งเสริม ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
8
0046
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.1/1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรัตนาภรณ์ วาทิน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางประกาย มุ่งหมาย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
3 นางสาวเกวลี ศรีญา ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการ
9
0759
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.5/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุภาณีย์ นาคะประวิง ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นางวัชราภรณ์ บุญชิต ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวิไลวรรณ ทองขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
4 นายเหมือน เหลี่ยมโลก ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการ
10
0760
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.5/1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรัชฎาวรรณ แสงสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางพงษ์ลดา จักขุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวิภาพร โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
11
0763
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.1/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางสาวลำไย กั่้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
3 นางสาวนุสสรี คำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
12
0764
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.1/4
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางกัญญารัตน์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0122
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.4/1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายธนัญชัย ปามุทา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นางสาวภฤตยา ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการ
2
0123
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.4/2
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทูลย์ บุญชม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเทพ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
3
0124
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.4/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
4
0129
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้องคอมพิวเตอร์
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสุวรรณา พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นายสมัคร เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
5
0132
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว อาคาร ป.6 ห้องอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสรรเสริญ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางสาวสุชาฎา บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นางสาวตริญารัตน์ ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
6
0133
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.6/1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายทรงเกียรติ ราษี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
7
0134
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.6/2
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรัชดา บุญโต ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นายทวีเดช สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นายธีรศักดิ์ พันธ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
8
0774
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.4/4
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวรรนิภา บุญพร้อม ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
3 นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
9
0789
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.6/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางกัลยา ชุมอินทอง ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นางสาวรสสุคนธ์ ดวงตะวัน ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
10
0790
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้อง ป.6/3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริ ศิรินัย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวปรมาภรณ์ วิสาพรม ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นายณฐภัทร พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0085
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ห้องวิทยาศาสตร์
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายโกวิทย์ มีศรี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางสาวสุดารัตน์ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2
0086
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ห้อง ป.1
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางยุภาพร พงค์พีระ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางสุสดี ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายปรีดา โมรานิล ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3
0181
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัคร เถาหอม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอุดม พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
4
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัคร เถาหอม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอุดม พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
5
0766
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัคร เถาหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอุดม พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0740
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ห้อง ป.6
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกิตติ คนรู้ ครูโรงเรียนมหาราช 2 ประธาน
2 นางสาวสมจิตร เขตสกุล ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นางสาวนิ่มนุตร์ พิมพารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
2
0741
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ห้อง ป.3
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายดุสิต แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายสมชาย สมหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวปทุมวัน พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้องประชุมเล็กเฉลิมพระเกียรติ
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นายมนตรี พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
3 นางนิตยา สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
2
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้องประชุมเล็กเฉลิมพระเกียรติ
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
3 นายธีรวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
3
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้องประชุมใหญ่
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางนิตยา สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายมณีรัตน์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
4 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
4
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้องประชุมเล็กเฉลิมพระเกียรติ
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธาน
3 นายธีรวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
5
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว ห้องประชุมเล็กเฉลิมพระเกียรติ
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
6
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ห้องภาษา MR.TOM
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางภรนภา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางสาวพจนีย์ พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
7
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ห้องภาษา MR.TOM
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางภรนภา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางสาวพจนีย์ พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวเจริญศรี ย่อมมี ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว อาคารจริยศึกษา
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรำไพ สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นายสมศักดิ์ เวชการมา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง รองประธาน
3 นางสาวปริญญาพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางวงทอง พุ่มพวง ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
5 นางอุมาริน ศรีอุดร ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานทองกวาว อาคารจริยศึกษา
14 ก.ย 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางสาวณิชย์ชนันท์ มะปราง ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
3 นางมณีรัตน์ โกสุม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ รัตนา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม