#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง โยษิตา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง สันันทา เดิมพันธ์
2.เด็กหญิง นัฐพร หนองแคน
3.เด็กหญิง กชวัน อินทะวงษ์
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย จีรสิน ดวงศรี
2.เด็กชาย กิติกรณ์ ช่างทอง
1.นางสาว อรวรรณ ละมูล
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เอมโอด
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เอมโอด
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย ชุติเดช ปัดถา
2.เด็กชาย จิรายุ ดวงศรี
3.เด็กชาย ธนากร ดวงศรี
1.นางสาว จันทิพย์ โพธิสาร
2.นางสาว ยุวดี วิลานันท์
8 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง วรรณวลี จิตรอ่อน
2.เด็กหญิง ผลิตา ดวงจันทร์
3.เด็กหญิง ชัญญานุช ทองศรี
1.นางสาว จันทิพย์ โพธิสาร
2.นางสาว ยุวดี วิลานันท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม