#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์ทอง
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง จิราภา กิ่งจันมน
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัสตราภรณ์ หัสดง
2.เด็กหญิง เกวลิน โสภาบุตร
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา แสงตา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
66.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พลวรรธน์ ไกรวิเศษ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย กิตติภูมิ สะอาด
2.เด็กชาย ธนัท บุญจันทร์
3.เด็กชาย ลิขิต บุญเลี้ยง
1.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
1.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
2.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ชัชพล เพ็งกระจ่าง
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม