#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย วรานุพงษ์ ชาลีกุล
2.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
3.เด็กชาย อลงกต แสงสุด
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กชาย อารียา บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มใส
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ดวงภักดี
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นาย ถาวร ยศศิริ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
2.เด็กหญิง วริยา ตาปิก
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ วงษ์เศษ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วรัญญา โคตรคำ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
2.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย ถาวร ยศศิริ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เจษฏากร บริสุทธิ์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พรชิตา มูลเหล็ก
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุห์
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม