#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ใจทรง
1.นาง รัชฎาวรรณ แสงสิงห์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อืนมัง
1.นาง รัชฎาวรรณ แสงสิงห์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย ธนาธิป แซ่อึ้ง
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ศศิกร แต้มทอง
1.นาย สา แสงสิงห์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย เตมีย์ สินไชย
1.นาง เสาวคนธ์ สีหะวงษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย ภัทรบุญ สิงสีทา
2.นาย ศาสตราวุธ ใจทรง
3.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง สุมินตรา โกศล
2.เด็กหญิง ชลธาร บุตรสบิน
1.นาง กัลยา ชุมอินทอง
2.นาย สุรศักดิ์ วงศ์ภักดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม