#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ธัญญาพร สืบสิมมา
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ธิดา พันธ์ไชย
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พิมนภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง ณัฐฐินัท์ เครือพันธ์
3.เด็กชาย ภวิษย์พร ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย วรเมศ ยอดพงษา
2.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ บุรินทร์
1.นาง ประไพศรี สุขพอดี
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
1.นาง วิชชุมา กะริโส
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ผาสี
1.นาง วิชชุมา กะริโส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม