#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ จันทะมั่น
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
2.เด็กหญิง ขวัญหทัย ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ชิดชนก มีศรี
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ สมบูรณ์
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ ทะนูทอง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม