#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติมงคลชัย สุระชาติ
2.เด็กหญิง ศศิธร สอนจิตร
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปิยะมาศ ผลทับทิม
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สกุลจร
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิสา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง นิธิพร กล่อนศรี
2.เด็กหญิง ชลิตา ดวงนาค
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ มีศรี
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คล้ายอุดม
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศิริชนะ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรมมา
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นาง มณีรัตน์ มนตรี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
2.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นาง จรรยา อินตา
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย สิทธิชัย ดวงนาค
2.เด็กชาย ธนวินท์ กงศรี
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
2.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม