#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐภัสสร ครองชัย
1.นางสาว สมปอง มงคล
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธนวรรณ คูณสุข
2.เด็กหญิง ฉวีวรรณ เปล่งปลั่ง
3.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ยอดแก่น
4.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาจ
5.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
3.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง นงลักษณ์ รัตนา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง ราชาวดี ลายคราม
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์
2.เด็กหญิง วิลาสินี บัวหลง
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
6 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
3.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ กันไชยชาติ
1.นางสาว สมปอง มงคล
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จุฑามาศ พลแสน
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นิดาพร ครองชัย
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย แสงสุรีย์ ิอิ่มอ้วน
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ขานทรัพย์
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ยาแดง
3.เด็กหญิง กมลชนก จันทบ
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
2.เด็กชาย ชัยพสิษฐ์ จันทร์ประสิทธิ์
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว ฐาปนีย์ หมื่นขัน
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง คมไผ่ เครือชัย
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นางสาว สมปอง มงคล
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชาลิสา ขานชัย
2.เด็กชาย อนุพร สัตพันธ์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
23 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จามรีย์
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินธิเดช
3.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
26 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชาญเดชา ศรีคำ
2.เด็กชาย โรจน์สิน ไกยชาติ
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ส่องศรี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
27 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย แทนคุณ พงษ์พันธ์
2.เด็กหญิง กมลชนก ไหมขาว
3.เด็กหญิง พรนิภา เครือหอม
1.นางสาว ปาหนัน สมสุข
2.นาง นงลักษณ์ รัตนา
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชาคริต สถาวร
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ไอสวรรค์ ขานชัย
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
31 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว วนิดตา แถวอุทุม
2.นางสาว ธนันญา คำชนะชัย
3.เด็กหญิง จุฬารักษ์ มณีรัตน์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทร์ทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว พิยดา ทีทอง
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม