#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย กรวิชญ์ อุทา
2.เด็กชาย โกมินทร์ ชูซือแพง
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ยุทธชัย ชมภู
2.เด็กหญิง สายฝน ตีเงิน
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง กิตติมา ตีเงิน
2.เด็กชาย ศิวรา กาเพ็ง
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง วาณิชชา สิงหลอด
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ทองประพรรณ เกษี
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ใจเครือ
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย อนุชา ข้อแก้ว
2.เด็กชาย พรพิมล แก้วมูล
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง พรพิมล แก้วมูล
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย เชาวลิต นามสอาด
2.เด็กหญิง ชลิตา นามสอาด
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สิงหลอด
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง อรอุมา อนันต์
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
2.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
1.นางสาว รักสิตา พิบูลย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม