#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กุลจิรา ปราบวงษา
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง สุกัญญา ปานอูบ
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ฐิตาพร แก้วกอง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ปรารถนา เนรัญชระกุล
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ บุญเกิด
2.เด็กชาย วีระ ดาวใส
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ สมแวง
1.นาย ปรีดา โมรานิล
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย พชรพล กาญจนพัฒน์
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา ดอกบัว
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ออมชมภู
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม