#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รักษาวงษ์
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย นวพล สีหาทัพ
2.เด็กชาย ศุภสิน กิตติราช
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ มาดี
4.เด็กหญิง ศุภิสรา นาเวียง
5.เด็กหญิง วันวิสา ภูพันไล
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีภักดิ์
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สำราญดี
2.เด็กชาย ณัฐวัตร โสภา
1.นาย ปรีดา โมรานิล
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กุลมณี
2.เด็กชาย วีระ ดาวใส
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปัดถา
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาย ปรีดา โมรานิล
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
2.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ดวงแก้ว
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม