#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85.01
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มนัสขวัญ กงล้อม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทง
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พราวพรรณ จุลหอม
2.เด็กหญิง ปิยนุช กงล้อม
3.เด็กหญิง อลิษา ทิ่งทอง
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรินทร์
2.เด็กหญิง ชาลิสา โชคณัฐ
3.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย พงศภัค เสนาภัค
2.เด็กชาย ภูริเดช คำหล้า
3.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน เชียงเครือ
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ จันทร์พูล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
9 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เพชรน้ำผึ้ง โกศล
2.เด็กหญิง ภัควัฒน์ จิบจันทร์
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศิวัช นามบุญศรี
2.เด็กหญิง นิตยา คูหา
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักดา วิลาวัลย์
2.เด็กหญิง ณัฐริดา ไชยโชติ
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รัตนา อินทรโชติ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ส่งเสริม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย วรวุฒิ จิบจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ จิบจันทร์
2.เด็กชาย ภัทรกิตติ์ จันทร์พูล
3.เด็กหญิง ชญาดา บุญส่ง
1.นาง วงทอง พุ่มพวง
2.นาง ชิโนรส ดวงงอก
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จันทร์ปรียา ปราบเทน
2.เด็กหญิง ธิติมา จันทรรัต
3.เด็กหญิง ณัฐมน โคสารคุณ
1.นาง วรรณี ศิรินัย
2.นาง ชิโนรส ดวงงอก
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จิตรานุช ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิชากานต์ บุญธรรม
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
20 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
2.เด็กหญิง รุจิรา สุขประสงค์
1.นาย ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จิบจันทร์
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม