#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สิทธินนท์ สุโกฐิ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นาตาลี ศรศรี
2.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม