#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
2.เด็กชาย วิริยะ วิลามาศ
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85.02
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธีระวุฒิ ชาวเหนือ
2.เด็กหญิง ปาตี คำเหลือ
3.เด็กชาย ดวงนรชล ลาหนองแคน
4.เด็กชาย กฤษดา ศรีบุญมาก
5.เด็กหญิง ศศิประภา เหลื่อมศรีจันทร์
6.เด็กหญิง วิลาวัลย์ สัมพันธ์
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นางสาว วรรนิภา บุญพร้อม
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ รัตนโสภา
2.เด็กชาย ณีระมล อรุณเรือง
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนพล พอกพูลขำ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ว่องไว
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ยุพา สกุลมลิ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
4.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
5.เด็กชาย อรรถพันธ์ รักสุจริต
6.เด็กชาย ศุภกฤต ทองอ่อน
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ อาจเมือง
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร แก้วดี
3.เด็กหญิง บุญญารัตน์ จันทคาด
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วันชพร วงษ์ขันธ์
2.เด็กหญิง ปิ่นสุดา พาลรอง
3.เด็กหญิง ประกายดาว ค้ำคูณ
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ศรัทธา
2.เด็กหญิง มาลัยพร ชาวเหนือ
3.เด็กหญิง วรรณภา ธรรมนิยม
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
2.เด็กหญิง จิรัชญา ผิวผัน
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โพธิ์ศรีทอง
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มณฑาธาร สมบัติมา
2.เด็กหญิง อวิกา อาการ
3.เด็กหญิง วันวิสาข์ รัตนิล
4.เด็กหญิง สิริวิริยะกุล คูณตุ่้ม
5.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นางสาว วรรนิภา บุญพร้อม
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรนันท์ ขาวฟอง
2.เด็กหญิง ชญาดา สิมะวัฒนะ
3.เด็กหญิง ธนัญญา สงคราม
4.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
5.เด็กหญิง ชญานี ศรศรี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
2.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
1.นางสาว พรรณิดา ภูมิลักษณ์
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พงษ์ภัค วงษ์ชาลี
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภราดร ดวงจันทร์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปรียานัฐ วงค์บา
2.เด็กหญิง สุรารักษ์ ศรีด้วง
3.เด็กหญิง ปาธิตา อุ่นคำ
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
25 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
3.เด็กหญิง ปัณณพร วันศรี
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
26 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.นาย เกศราภรณ์ พะวงษ์
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
3.เด็กชาย ธีรพล สุวรรณรมย์
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
27 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร บุญสิงห์
2.เด็กหญิง วิภาพร จามะรีย์
3.เด็กหญิง กนิษฐา เที่ยงธรรม
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม