#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กวินตา วรภาพ
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง บุษราคัม ดาวใสย์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ปวิตร มงคลแก้ว
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุภัสรา มณีนิล
2.เด็กหญิง ภัทรินทร์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นัทวัฒน์ ศรีสุข
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
2.เด็กหญิง ปิยาอร คำมุงคุณ
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มุนินทร์ ยาดี
2.เด็กหญิง เบญญาภา จันทร์ประสิทธิ์
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ ดาวไสย์
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
71.67
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ฐิติมา แก่แสง
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม