#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง บัณณิตา สีหะบุตร
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เกษร
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง พิมพ์ลดา พรมมิ
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโคตร
1.นาง มัชฉา ทุมมา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง สุทัตตา ชูชิต
1.นาง มัชฉา ทุมมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม