#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กหญิง ไพลิน ศิริชนะ
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ บริสุทธิ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พศิน จิตรพินิจ
2.เด็กชาย ธนัตถ์ พิมพ์สาร
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
2.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิริฒิพา พิทักษ์
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวดี ขานชัย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ ดาวใส
1.นาง วรรณา รัตนา
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปริณรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ สุชาติ
3.เด็กหญิง วณัฐขนันท์ คูพันธ์
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปาลิตา วาชัย
1.นาย วิทูลย์ บุญชม
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กองแก้ว
2.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
4.เด็กหญิง วิชชุดา ชนะภัย
5.เด็กหญิง สุกัญญา ใจหาญ
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชญานิศ บุญยะวัตร์
2.เด็กชาย สุรพงษ์ แก้วมูล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ประวิชญา จามะรีย์
2.เด็กชาย ทินภัทร สาลี
1.นาย สมัคร เถาหอม
2.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย รภัชลิท ชูคำ
2.เด็กชาย พัสกร ลิพันธุ์
1.นาย สมัคร เถาหอม
2.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นาง นันทวัน งามแสง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นรินธารา สาเกษ
1.นาง นันทวัน งามแสง
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมงค์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กัลญา สังข์ทอง
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง เดือนแรม จันทร์ทอง
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้ววงษา
3.เด็กชาย ชยางกูร นครศรี
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เปรมวดี จามะรีย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อเนชา สาเกษ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธีรภัทร อารีย์
2.เด็กหญิง วรัญญา พวงหว้า
3.เด็กหญิง อรวรรณ ครองชัย
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ขันพนม
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง จารุนิภา ใจหาญ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สีลาชาติ
1.นาง อรัญญา รักพรหม
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฏฐพร สาธรณ์
1.นาง วรรณา รัตนา
33 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุพรรษา ทิพเวช
2.เด็กหญิง ปุณยานุช สุพรรณ์
3.เด็กชาย ธีรนันท์ ทุมทอง
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ นามปัญญา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
3.เด็กชาย อภิรักษ์ จารีย์
1.นาง วรรณา รัตนา
2.นางสาว อุไร ย่อมมี
35 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ปกรณ์เกีตรติ สีนอคำ
2.เด็กหญิง ปภัสศิริย์ วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง สิรินทรา อารีย์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธนพล ใจหาญ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม