#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พงษ์ประสิทธิ์ ดอนวิจารย์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย วรานุพงษ์ ชาลีกุล
2.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
3.เด็กชาย อลงกต แสงสุด
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
57.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศิริประภา คำสา
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์ทอง
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กชาย อารียา บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง จิราภา กิ่งจันมน
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มใส
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ดวงภักดี
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัสตราภรณ์ หัสดง
2.เด็กหญิง เกวลิน โสภาบุตร
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา แสงตา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
53.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัฒนวดี พิญญพงษ์
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย เพชรราช นิสระ
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นาย ถาวร ยศศิริ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
2.เด็กหญิง วริยา ตาปิก
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ วงษ์เศษ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
73.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วรัญญา โคตรคำ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
2.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย ถาวร ยศศิริ
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เจษฏากร บริสุทธิ์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
66.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พลวรรธน์ ไกรวิเศษ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยพงษ์ แผ่นผา
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พรชิตา มูลเหล็ก
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุห์
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย กิตติภูมิ สะอาด
2.เด็กชาย ธนัท บุญจันทร์
3.เด็กชาย ลิขิต บุญเลี้ยง
1.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง จิรชยา พันธ์จูม
2.เด็กหญิง พรรณธร วงศ์ทอง
3.เด็กชาย ธนากร สุขได้พึ่่ง
1.นางสาว เสาวลักษ์ ทุมหาวงศ์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
1.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
2.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงศ์
2.เด็กหญิง สุพาวดี อินทร์งาม
1.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
2.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนกฤติ โคสารคุณ
2.เด็กชาย ธนโชติ แขมคำ
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ชัชพล เพ็งกระจ่าง
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม