#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ใจทรง
1.นาง รัชฎาวรรณ แสงสิงห์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อืนมัง
1.นาง รัชฎาวรรณ แสงสิงห์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นางสาว สมจิต กันยานี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย ธนาธิป แซ่อึ้ง
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กฤษฎาวุธ กุลมาต
2.เด็กหญิง เสาวนีย์ ลำพูน
3.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ศศิกร แต้มทอง
1.นาย สา แสงสิงห์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย เตมีย์ สินไชย
1.นาง เสาวคนธ์ สีหะวงษ์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นางสาว วิยดา ใจเครือ
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธิชานนท์ อักโข
2.เด็กหญิง กมลชนก วันทะวงษ์
3.เด็กหญิง วรนุช อุ่นญาติ
1.นางสาว เฟื่องฟ้า งามสง่า
2.นางสาว อรดี ผาปรางค์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย ภัทรบุญ สิงสีทา
2.นาย ศาสตราวุธ ใจทรง
3.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
12 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ เมืองทอง
2.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มเชื้อ
3.เด็กชาย สุรเดช วารินทร์
1.นาง รัชดา บุญโต
13 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย วิทวัช หลวงเดช
2.นาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาง รัชดา บุญโต
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง สุมินตรา โกศล
2.เด็กหญิง ชลธาร บุตรสบิน
1.นาง กัลยา ชุมอินทอง
2.นาย สุรศักดิ์ วงศ์ภักดี
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
2.เด็กชาย สุรชัย โสภาลี
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมเคน
2.เด็กหญิง มานิดา มูลคม
1.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม