#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย วีรภาพ แพงคำ
2.เด็กชาย อภิรัตน์ มีกุล
3.เด็กชาย ภาณุสรณ์ จันทา
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง นภาภรณ์ อุ่นดอนไชย
1.นาง จิรฉัตร อำไพ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อภิชาติ ใยเมือง
1.นาง จิรฉัตร อำไพ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อดิศร ผิวทอง
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง
1.นาย ธานี บุญหวาน
2.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพ่ิมผล
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาง สุระภี สัตยากุล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย รังสรรค์ ใจรักษ์
1.นาง จันจิรา สมหวัง
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
9 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย ไชยา วงค์แก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ราษฎร์นอก
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี ศาพันธ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ณัฐวดี มาลาสาย
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย รัชฎา บัวงาม
2.เด็กหญิง อภิชญา ยศศิริ
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาย ธานี บุญหวาน
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย ถีรวัฒน์ ศรีหาบุตร
2.เด็กหญิง ธนัญญา อุทัย
1.นาง สุระภี สัตยากุล
2.นาง จันจิรา สมหวัง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อุดทุม
2.เด็กหญิง วรัญญา นรสาร
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
67.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา ชินทอง
2.เด็กชาย ประวิทย์ ทองหล่อ
3.เด็กหญิง ณัฐกฤตา บุญส่ง
1.นาย บัญญัติ ศรีไทย
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทองจันทร์
2.เด็กหญิง กวินตรา นางวงค์
3.เด็กหญิง ศศิธร วงค์แก้ว
1.นาย บัญญัติ ศรีไทย
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นาง สุระภี สัตยากุล
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง นันถภรณ์ ศรีบุรินทร์
1.นาง จันจิรา สมหวัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม