#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง สุธาศินี จันทร์อ่อน
2.เด็กหญิง ธิรัตน์ติกานต์ แสงกล้า
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จันทรา ทองพันธ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย บัณฑิต ไชยโคตร
2.เด็กชาย ต้นกล้า คำมุงคุล
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ธนากร นาคงาม
1.นาย อุทัย ดาลัย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง สุนิษา จารุพันธ์
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย วงศธร ฟื้นสวรรค์
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ยุวะบุตร
2.เด็กชาย สรนันท์ ผมงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง ขวัญณภัทร มวลพรหม
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง ธิติมา สุราม
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย เกื้อกูล ดาลัย
2.เด็กหญิง นันทิชา ศรีบุญมา
3.เด็กหญิง มลยารัตน์ อุทธี
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ มะปราง
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง จิดาภา แสงกล้า
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม