#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ถกลเกียรติ พื้นผา
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย กิตติพล พลจันทึก
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ธัญญาพร สืบสิมมา
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ธิดา พันธ์ไชย
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พิมนภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง ณัฐฐินัท์ เครือพันธ์
3.เด็กชาย ภวิษย์พร ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พรไพลิน ไชยมาลี
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ลูกสีดา
2.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ศรีพารา
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
2.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย วรเมศ ยอดพงษา
2.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ บุรินทร์
1.นาง ประไพศรี สุขพอดี
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
1.นาง วิชชุมา กะริโส
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ผาสี
1.นาง วิชชุมา กะริโส
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
2.เด็กหญิง อุมารี จันประสิทธิ์
1.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันทร์เกษม
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ธีรวัชร บุญรักษา
1.นาง สุดา จันทร์หอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม