#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พฤกษา แสงทอง
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติมงคลชัย สุระชาติ
2.เด็กหญิง ศศิธร สอนจิตร
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปิยะมาศ ผลทับทิม
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สกุลจร
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ จันทะมั่น
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิสา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง นิธิพร กล่อนศรี
2.เด็กหญิง ชลิตา ดวงนาค
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ มีศรี
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
2.เด็กหญิง ขวัญหทัย ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
48.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สายน้ำ จันทะสุข
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
59.00
8
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปุณภา ผิวอ่อน
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คล้ายอุดม
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ทิ้งชั่ว
2.เด็กชาย สุทธิรักษ์ ผิวอ่อน
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศิริชนะ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรมมา
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นาง มณีรัตน์ มนตรี
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
2.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นาง จรรยา อินตา
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
26 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ชุติมา ทุมชะ
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา สาธรณ์
3.เด็กหญิง วรรณนิษา ทะนูทอง
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
2.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ชิดชนก มีศรี
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย สิทธิชัย ดวงนาค
2.เด็กชาย ธนวินท์ กงศรี
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ สมบูรณ์
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ ทะนูทอง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
2.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สายธาร ผิวอ่อน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม