#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง จิรภิญญา ประสมพันธ์
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย อภินิรัณย์ พงษ์พันธ์
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง สุนิษา พันแก่น
1.นางสาว รสสุคนธ์๋ ดวงตะวัน
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กฤติกา เสาะแสวง
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ศรีเนตร
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญธรรม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
4.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
5.เด็กหญิง ปิญชาน์ มาลีหวล
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย กฤติเดช คุณลือชา
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง เมวิกา จิตหาญ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ปวริศ จันทร์หอม
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ธนัชพร ทามะณี
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง วนิดา หินทอง
2.เด็กหญิง ปัติมากรณ์ คำมุงคุณ
3.เด็กหญิง สิริยากร อินทร์โสม
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
2.นาง อุษา เถินหิตย์
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ต่อนคำสน
2.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
1.นาย กิตติ คนรู้
2.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
12 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
2.เด็กหญิง จิราพร วันเพ็ญ
3.เด็กชาย นรินทร์ พาพันธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นางสาว อุษา เถินหิตย์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธิติ ชาลีหอม
2.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พิมพ์โพธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นาง อุษา เถินหิตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม