#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รักษาวงษ์
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กุลจิรา ปราบวงษา
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาดา ไตรศรี
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง อักษราภัค มนต์ทอง
2.เด็กหญิง พิมพ์วลี โกยทา
3.เด็กหญิง รจนา มะณี
1.นาย ปรีดา โมรานิล
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง สุกัญญา ปานอูบ
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ฐิตาพร แก้วกอง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ปรารถนา เนรัญชระกุล
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย นวพล สีหาทัพ
2.เด็กชาย ศุภสิน กิตติราช
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ มาดี
4.เด็กหญิง ศุภิสรา นาเวียง
5.เด็กหญิง วันวิสา ภูพันไล
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีภักดิ์
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย กฤษณะ นามวิชัย
2.เด็กหญิง ญาณันธร ทรงกลด
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย นันทนัช แก้วคุ้ม
2.เด็กหญิง นภัสสร ละมูล
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สำราญดี
2.เด็กชาย ณัฐวัตร โสภา
1.นาย ปรีดา โมรานิล
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กุลมณี
2.เด็กชาย วีระ ดาวใส
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปัดถา
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาย ปรีดา โมรานิล
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย กรวิทย์ สายจันทร์
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ บุญเกิด
2.เด็กชาย วีระ ดาวใส
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ สมแวง
1.นาย ปรีดา โมรานิล
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย พชรพล กาญจนพัฒน์
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา ดอกบัว
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
2.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ออมชมภู
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ดวงแก้ว
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม