#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
53.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อิศรา เหมาะสมาน
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ หัสดง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
2.เด็กชาย ดนุภพ บุตรธะนา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพชร
1.นาย พิชิตพล มณฑา
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทึก
1.นาย พิชิตพล มณฑา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กาญสินี ดวงสา
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุถนัย จันไท
1.นาย สมัคร เขียวนิล
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธีรโชติ โคตะมูล
2.เด็กหญิง ศศินา ดวงศรี
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กานต์สินี ดวงสา
1.นาย สมัคร เขียวนิล
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาย สมัคร เขียวนิล
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สภจิรา สุโภภาค
2.เด็กหญิง สุจิตรา พิมศร
3.เด็กชาย ชัชนันท์ ดาแก้ว
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ ตะลาสาตร
5.เด็กหญิง ณัฐวลักษณ์ นามบุญเรือง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ประกายดาว คำลาย
2.เด็กหญิง กันนิกา บัวคำ
3.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
4.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
5.เด็กหญิง สุภาดา ศรีเหลือง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง อุมา ศรีอุดร
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชา พระสว่าง
2.เด็กชาย กฤษณะ พรมงาม
3.เด็กชาย เอื้ออังกูร พรรณลา
4.เด็กหญิง ทิพวรรณ ดวงสา
5.เด็กชาย สิทธินนท์ เทียนเหลือง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ดวงสา
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปวีร์กร มีผล
2.เด็กหญิง กุลนันท์ บุญจันทร์
3.เด็กหญิง แพรวา หลอมทอง
4.เด็กหญิง สิริมณี บัวลา
5.เด็กหญิง อริสรา ไชยสังข์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุภาพร ยอดพงศา
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ภัทราพร พละศักดิ์
1.นาง กัลชนา ดวงส
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตอ่อน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ดนุภพ บุตรธะนา
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
25 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย พิชิตพล มณฑา
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
1.นาง อุมาริน ศรีอุดร
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บูรพา
1.นาง ภรนภา สาสังข์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุนิตา พรอมพรม
1.นาง อุมาริน พร้อมพรม
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
3.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
4.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
5.เด็กชาย ธีรโชติ โคตะมูล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สิทธินนท์ สุโกฐิ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
32 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เกษี
2.เด็กชาย สุรกานต์ ดีวงค์
3.เด็กหญิง กรองกานต์ สังเวียน
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
33 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เคารพ
2.เด็กหญิง สุกัญญา เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง อมรรัตน์ อุ่นเรือน
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นาตาลี ศรศรี
2.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
49.33
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อารยา อยู่เจริญ
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
37 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ แจ่มแจ้ง
2.เด็กชาย นัญวุฒิ จันทร์ถา
3.เด็กชาย ภูวนันท์ บุญส่ง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
39 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
2.เด็กชาย พาณิชยกร มณฑา
1.นาย พิชิพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม