#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย โสภณวิชญ์ นามโคตร
1.นาง ละออง คำศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุพรรษา สยามเยี่ยม
1.นาง ละออง คำศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
1.นาง ประยูร สายเสมา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ประกายดาว จวบสมบัติ
2.เด็กหญิง ปิยาภัสร์ จอมพันธ์
1.นาง ประยูร สายเสมา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จิวนันท์ วรรณทวี
1.นาง ประยูร สายเสมา
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ปพนธีร์ จันทร์พูล
1.นาง ละออง คำศรี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แหมสูงเนิน
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง นัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชนัญชิด พิลุน
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
3.เด็กชาย พีรภัทร คูณเสมอ
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ศศินา เทียมขุนทด
1.นาง ละออง คำศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม