#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย บวรนันท์ คำดำ
2.เด็กชาย วิรูปักษ์ พิทักษ์
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศิริชนะ
4.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
5.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
6.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
1.นาย เหมือน เหลี่ยมโลก
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3.นางสาว ภฤตยา ศิริพันธ์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พชร ใจหาญ
2.เด็กชาย พีรภัทร มุขภักดี
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ดาวใส
4.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
5.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกตุย้อย
6.เด็กชาย พิชัย สว่าง
1.นาย มนตรี พิบูลย์
2.นางสาว บุษบา แก้วมูล
3.นางสาว นราทร สัตพันธ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พัชรพล ปัญญาคม
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
2.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
3.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
4.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
5.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย วิรูปักษ์ พิทักษ์
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
1.นางสาว เกวลี ศรีญา
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกตุย้อย
2.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์เกิดลาภ
1.นางสาว นราทร สัตพันธ์
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
2.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
3.เด็กชาย สมพงษ์ นาใจเย็น
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง อาภัชรา ตาระพันธ์
1.นางสาว เกวลี ศรีญา
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี จันทร์พรม
2.เด็กชาย นพดล เสือยา
1.นางสาว นราทร สัตพันธ์
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
57.67
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง อาภัชรา ตาระพันธ์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม