#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย จักรดุลย์ แก้วยงค์
2.เด็กชาย อนุชิต วรภาพ
3.เด็กชาย ธนากร พากเพียร
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงเพ็ญ
2.เด็กหญิง สุธีมา รอบคอบ
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
3.เด็กหญิง คีตาภัทร ศรีดาชาติ
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำไสย์
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.นาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
2.นาย ก้องหล้า แสงสิงห์
3.นาย อภินันท์ สาธรณ์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กวินตา วรภาพ
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง บุษราคัม ดาวใสย์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วลีรัตน์ สุระชาติ
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ปวิตร มงคลแก้ว
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จุฬารักษ์ พงษ์เหล่าขำ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
3.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุภัสรา มณีนิล
2.เด็กหญิง ภัทรินทร์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นัทวัฒน์ ศรีสุข
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
59.00
8
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชิณวงศ์
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
17 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุเมธ มะปรางค์
2.เด็กหญิง สาวิตรี คำไสย์
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นารากร ดาวจันทร์
2.เด็กชาย พีระพงษ์ บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
5.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรมสุข
1.นาย สมชาย สมหอม
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นัทวัฒน์ ศรีสุข
2.เด็กหญิง รติมา เพ็งกระจ่าง
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธัชพล พลพันธุ์
2.เด็กหญิง สุชาวดี สุระชาติ
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
2.เด็กหญิง ปิยาอร คำมุงคุณ
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พันธ์ธิตา เกตุแก้ว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ สุระชาติ
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มุนินทร์ ยาดี
2.เด็กหญิง เบญญาภา จันทร์ประสิทธิ์
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ ดาวไสย์
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุริยา ระหาร
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา บงบุศก์
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย เรนุวัตร บงศ์บุตร
2.เด็กหญิง รุจิรดา ศรีชัย
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุระชาติ
1.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณิศา นกต่อ
2.เด็กหญิง วริศรา บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
5.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
6.เด็กหญิง สุภัสรา มณีนิล
7.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
8.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จรเด็จ
9.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็จ
10.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
3.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
71.67
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ฐิติมา แก่แสง
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม