#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย พิชยุทธ์ สังข์ขาว
2.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
3.เด็กหญิง ศศิธรณ์ หึมวัง
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
56.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กรรณิกา ชาวดอนคา
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา ปัดถา
1.นาง มัชฉา ทุมมา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง บัณณิตา สีหะบุตร
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง อนุสรา วิเศษสังข์
2.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
3.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ หลักบุญ
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สรวิชญ์ แก่แสง
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สหรัฐ ฟักแฟง
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง นราธิป ปัดถา
1.นางสาว กมลวรรณ อัศฤกษ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เกษร
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย จิณณวัทย์ แก้วไพรวัลย์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ อุบัวบล
1.นาง มัชฉา ทุมมา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง พิมพ์ลดา พรมมิ
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโคตร
1.นาง มัชฉา ทุมมา
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ปานไพลิน สิงห์กรานต์
2.เด็กชาย สุภวัตร วงษ์ใหญ่
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา สันทอง
1.นาย พีระพงษ์ สีสด
2.นางสาว ณัฐธิดา โพธิ์เทพ
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ปานไพลิน สิงห์กราน
2.เด็กหญิง จันทรัตน์ กิ่งจันทร์มล
3.เด็กหญิง พรรณภัทร นามวิชา
1.นาย พีระพงษ์ สีสด
2.นางสาว ณัฐธิดา โพธิ์เทพ
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดวงคำ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ฟักแฟง
1.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง สุทัตตา ชูชิต
1.นาง มัชฉา ทุมมา
18 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง สุพิชญา ชูชิต
2.เด็กหญิง บุญยานุช สิงห์กรานต์
3.เด็กชาย ศักรินทร์ สังข์ขาว
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2.นาย กมลวรรณ อัศฤกษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม