1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางอะมาวะสี จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางสาวสมปอง มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางสุธัญญา ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นายเวียง ครองชัย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางมณีรัตน์ มนตรี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางสาวสุมณฑา ปาคำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นางดวงสมร เกษรพุด ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางลำไพ เหล็กกล้า ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางภิรมย์ สร้อยภาพ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
3 นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางอุษา เถินหิตย์ ครูโรงเรียนมหาราช 2 ประธาน
2 นางวิภาสิริ พรมดวง ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นายวัชรินทร์ ภูพวก ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางพุูลศิริ ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางทองสวย มงคลแก่นทราย ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นางสาวศิริกุน ฝอยทอง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวอริสรา ปัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นางวรรณา รัตนา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางดารณี สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นางธนียา ส่งเสริม ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางรัตนาภรณ์ วาทิน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางประกาย มุ่งหมาย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
3 นางสาวเกวลี ศรีญา ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางสุภาณีย์ นาคะประวิง ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นางวัชราภรณ์ บุญชิต ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวิไลวรรณ ทองขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
4 นายเหมือน เหลี่ยมโลก ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางรัชฎาวรรณ แสงสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางพงษ์ลดา จักขุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวิภาพร โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางสาวลำไย กั่้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
3 นางสาวนุสสรี คำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางกัญญารัตน์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการและเลขานุการ
17 0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
18 0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายธนัญชัย ปามุทา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นางสาวภฤตยา ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายวิทูลย์ บุญชม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเทพ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสุวรรณา พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นายสมัคร เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายสรรเสริญ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางสาวสุชาฎา บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นางสาวตริญารัตน์ ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายทรงเกียรติ ราษี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นางรัชดา บุญโต ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นายทวีเดช สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นายธีรศักดิ์ พันธ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางพรพิมล ปิยะภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นางวรรนิภา บุญพร้อม ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
3 นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
13 0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1 นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางกัลยา ชุมอินทอง ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นางสาวรสสุคนธ์ ดวงตะวัน ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
14 0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1 นายศิริ ศิรินัย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวปรมาภรณ์ วิสาพรม ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นายณฐภัทร พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการและเลขานุการ
15 0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 นางยุพิน มูลนิล ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสุวรรณา พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
16 0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1 นายณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางอารีย์ เคล้าจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายธีรศักดิ์ พันธ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายโกวิทย์ มีศรี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางสาวสุดารัตน์ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางยุภาพร พงค์พีระ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางสุสดี ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายปรีดา โมรานิล ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นางนิตยา สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1 นายสมัคร เถาหอม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอุดม พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายสมัคร เถาหอม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอุดม พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายสมัคร เถาหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอุดม พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายธีรพัฒน์ มุ่งหมาย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายสมรัก สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
3 นางปพรรณพร บุญหวาน ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางชุติกาญจน์ ไชยรัตน์ฺ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางใบบัว วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นางสาวเดือนแรม จันทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางชุติกาญจน์ ไชยรัตน์ฺ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางใบบัว วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นางสาวเดือนแรม จันทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางสาวอุไร ย่อมมี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางจันทรา ทองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
3 นางกัลชนา ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางราตรี การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางชบาไพร ทาเสนาะ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
3 นางสาววราพร พันธ์โภคา ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายเดชา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางประไพศรี สุขพอดี ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายกิตติ คนรู้ ครูโรงเรียนมหาราช 2 ประธาน
2 นางสาวสมจิตร เขตสกุล ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นางสาวนิ่มนุตร์ พิมพารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายดุสิต แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายสมชาย สมหอม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวปทุมวัน พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
5 0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายธวัช วรพุฒ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางนันทวัน งามแสง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายธวัช วรพุฒ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางนันทวัน งามแสง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นางวิชชุมา กะริโส ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นางสุชญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นางวิชชุมา กะริโส ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นางสุชญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นางวิชชุมา กะริโส ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นางสุชญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นางละออง คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ ประธาน
2 นางสาวนงลักษณ์ รัตนา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวเดือนแรม จันทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางสาวอุไรวรรณ สมอหมอบ ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ ประธาน
2 นางสาวละอองดาว ใจกลัด ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวเดือนแรม จันทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นางสาวสุชญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นางสิษฐิพร พิทักษา ครูโรงเรียนมหาราช 2 ประธาน
2 นางปริญญาพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นายมนตรี พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
3 นางนิตยา สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
3 นายธีรวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางนิตยา สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายมณีรัตน์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
4 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธาน
3 นายธีรวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางภรนภา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางสาวพจนีย์ พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางภรนภา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ประธาน
2 นางสาวพจนีย์ พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวเจริญศรี ย่อมมี ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
51 0793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0794 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0795 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0796 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0800 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0801 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
9 0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0813 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
12 0814 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0815 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายเกรียงไกร มะณีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
3 นางสาวมนฤดี สาระพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นางเพ็ญประภา จันทรา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
3 นายสุริยัน อินทร์โสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายกฤษฎา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนมหาราช 2 ประธาน
2 นายวิวัฒน์ หลักทองคำ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นางวิเชียร ศรีคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก ประธาน
2 นายสายัณ มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสมเพียร วงษ์ราช ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางปวริศา พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
3 นายถาวร ยศศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11 0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางรำไพ สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นายสมศักดิ์ เวชการมา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง รองประธาน
3 นางสาวปริญญาพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางวงทอง พุ่มพวง ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
5 นางอุมาริน ศรีอุดร ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางวนิดา คำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางสาวณิชย์ชนันท์ มะปราง ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
3 นางมณีรัตน์ โกสุม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ รัตนา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวสมปอง มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางกัลยาวรรณ ไชยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีสาวิตรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสตริยาภรณ์ ละมุล ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายดุสิต แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางลำดวน จันทานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธาน
2 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวนุชรี แก่นลา ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม