1. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จิบจันทร์
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิตรานุช ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
2.เด็กหญิง รุจิรา สุขประสงค์
1.นาย ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสขวัญ กงล้อม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทง
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรินทร์
2.เด็กหญิง ชาลิสา โชคณัฐ
3.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พราวพรรณ จุลหอม
2.เด็กหญิง ปิยนุช กงล้อม
3.เด็กหญิง อลิษา ทิ่งทอง
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรน้ำผึ้ง โกศล
2.เด็กหญิง ภัควัฒน์ จิบจันทร์
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา อินทรโชติ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85.01
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศภัค เสนาภัค
2.เด็กชาย ภูริเดช คำหล้า
3.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน เชียงเครือ
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ จันทร์พูล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ส่งเสริม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ จิบจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
2. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรธร ยี่สุ่น
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา ทิพเวช
2.เด็กหญิง ปุณยานุช สุพรรณ์
3.เด็กชาย ธีรนันท์ ทุมทอง
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สีลาชาติ
1.นาง อรัญญา รักพรหม
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ นามปัญญา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
3.เด็กชาย อภิรักษ์ จารีย์
1.นาง วรรณา รัตนา
2.นางสาว อุไร ย่อมมี
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา วาชัย
1.นาย วิทูลย์ บุญชม
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปรมวดี จามะรีย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รภัชลิท ชูคำ
2.เด็กชาย พัสกร ลิพันธุ์
1.นาย สมัคร เถาหอม
2.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
0080 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริณรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พศิน จิตรพินิจ
2.เด็กชาย ธนัตถ์ พิมพ์สาร
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ ดาวใส
1.นาง วรรณา รัตนา
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กองแก้ว
2.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
4.เด็กหญิง วิชชุดา ชนะภัย
5.เด็กหญิง สุกัญญา ใจหาญ
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาวดี ขานชัย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้ววงษา
3.เด็กชาย ชยางกูร นครศรี
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0105 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิริฒิพา พิทักษ์
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อเนชา สาเกษ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
0275 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทศพร อุโมงค์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลญา สังข์ทอง
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง เดือนแรม จันทร์ทอง
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปกรณ์เกีตรติ สีนอคำ
2.เด็กหญิง ปภัสศิริย์ วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง สิรินทรา อารีย์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ บริสุทธิ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ สุชาติ
3.เด็กหญิง วณัฐขนันท์ คูพันธ์
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
2.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นาง นันทวัน งามแสง
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญานิศ บุญยะวัตร์
2.เด็กชาย สุรพงษ์ แก้วมูล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรินธารา สาเกษ
1.นาง นันทวัน งามแสง
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กหญิง ไพลิน ศิริชนะ
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร อารีย์
2.เด็กหญิง วรัญญา พวงหว้า
3.เด็กหญิง อรวรรณ ครองชัย
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ขันพนม
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง จารุนิภา ใจหาญ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล ใจหาญ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
3. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
2.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิสา ขานชัย
2.เด็กชาย อนุพร สัตพันธ์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินธิเดช
3.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวา จันทร์ทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนวรรณ คูณสุข
2.เด็กหญิง ฉวีวรรณ เปล่งปลั่ง
3.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ยอดแก่น
4.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาจ
5.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาคริต สถาวร
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
0027 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
3.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง ราชาวดี ลายคราม
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
2.เด็กชาย ชัยพสิษฐ์ จันทร์ประสิทธิ์
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไอสวรรค์ ขานชัย
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิยดา ทีทอง
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ พลแสน
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฐาปนีย์ หมื่นขัน
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิดาพร ครองชัย
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย แสงสุรีย์ ิอิ่มอ้วน
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วนิดตา แถวอุทุม
2.นางสาว ธนันญา คำชนะชัย
3.เด็กหญิง จุฬารักษ์ มณีรัตน์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
3.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง นงลักษณ์ รัตนา
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นางสาว สมปอง มงคล
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญเดชา ศรีคำ
2.เด็กชาย โรจน์สิน ไกยชาติ
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ส่องศรี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
4. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
2.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นาง จรรยา อินตา
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คล้ายอุดม
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย ดวงนาค
2.เด็กชาย ธนวินท์ กงศรี
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
2.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิสา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
5. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมนภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง ณัฐฐินัท์ เครือพันธ์
3.เด็กชาย ภวิษย์พร ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
1.นาง วิชชุมา กะริโส
6. โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัณฑิต ไชยโคตร
2.เด็กชาย ต้นกล้า คำมุงคุล
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ยุวะบุตร
2.เด็กชาย สรนันท์ ผมงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วงศธร ฟื้นสวรรค์
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาศินี จันทร์อ่อน
2.เด็กหญิง ธิรัตน์ติกานต์ แสงกล้า
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จันทรา ทองพันธ์
7. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นาง สุระภี สัตยากุล
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยา วงค์แก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ราษฎร์นอก
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี ศาพันธ์
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพ่ิมผล
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาง สุระภี สัตยากุล
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง
1.นาย ธานี บุญหวาน
2.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
8. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภัทรบุญ สิงสีทา
2.นาย ศาสตราวุธ ใจทรง
3.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิทวัช หลวงเดช
2.นาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาง รัชดา บุญโต
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
2.เด็กชาย สุรชัย โสภาลี
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมเคน
2.เด็กหญิง มานิดา มูลคม
1.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีรนันท์ เมืองทอง
2.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มเชื้อ
3.เด็กชาย สุรเดช วารินทร์
1.นาง รัชดา บุญโต
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎาวุธ กุลมาต
2.เด็กหญิง เสาวนีย์ ลำพูน
3.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
9. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปิยพงษ์ แผ่นผา
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
2.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นาย ถาวร ยศศิริ
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ วงษ์เศษ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา โคตรคำ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย ถาวร ยศศิริ
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เจษฏากร บริสุทธิ์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรานุพงษ์ ชาลีกุล
2.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
3.เด็กชาย อลงกต แสงสุด
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุห์
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กชาย อารียา บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
10. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เอมโอด
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โยษิตา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สันันทา เดิมพันธ์
2.เด็กหญิง นัฐพร หนองแคน
3.เด็กหญิง กชวัน อินทะวงษ์
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
11. โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ แก่แสง
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชยุทธ์ สังข์ขาว
2.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
3.เด็กหญิง ศศิธรณ์ หึมวัง
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
12. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา ระหาร
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นารากร ดาวจันทร์
2.เด็กชาย พีระพงษ์ บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
5.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรมสุข
1.นาย สมชาย สมหอม
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
3.เด็กหญิง คีตาภัทร ศรีดาชาติ
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.นาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
2.นาย ก้องหล้า แสงสิงห์
3.นาย อภินันท์ สาธรณ์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิศา นกต่อ
2.เด็กหญิง วริศรา บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
5.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
6.เด็กหญิง สุภัสรา มณีนิล
7.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
8.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จรเด็จ
9.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็จ
10.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
3.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พันธ์ธิตา เกตุแก้ว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา บงบุศก์
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำไสย์
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
13. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
1.นางสาว พรรณิดา ภูมิลักษณ์
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพา สกุลมลิ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
4.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
5.เด็กชาย อรรถพันธ์ รักสุจริต
6.เด็กชาย ศุภกฤต ทองอ่อน
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภราดร ดวงจันทร์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์ภัค วงษ์ชาลี
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
2.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรนันท์ ขาวฟอง
2.เด็กหญิง ชญาดา สิมะวัฒนะ
3.เด็กหญิง ธนัญญา สงคราม
4.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
5.เด็กหญิง ชญานี ศรศรี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ศรัทธา
2.เด็กหญิง มาลัยพร ชาวเหนือ
3.เด็กหญิง วรรณภา ธรรมนิยม
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันชพร วงษ์ขันธ์
2.เด็กหญิง ปิ่นสุดา พาลรอง
3.เด็กหญิง ประกายดาว ค้ำคูณ
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ อาจเมือง
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร แก้วดี
3.เด็กหญิง บุญญารัตน์ จันทคาด
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ รัตนโสภา
2.เด็กชาย ณีระมล อรุณเรือง
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระวุฒิ ชาวเหนือ
2.เด็กหญิง ปาตี คำเหลือ
3.เด็กชาย ดวงนรชล ลาหนองแคน
4.เด็กชาย กฤษดา ศรีบุญมาก
5.เด็กหญิง ศศิประภา เหลื่อมศรีจันทร์
6.เด็กหญิง วิลาวัลย์ สัมพันธ์
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นางสาว วรรนิภา บุญพร้อม
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85.02
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
2.เด็กหญิง จิรัชญา ผิวผัน
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
0773 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกศราภรณ์ พะวงษ์
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
3.เด็กชาย ธีรพล สุวรรณรมย์
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
3.เด็กหญิง ปัณณพร วันศรี
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณฑาธาร สมบัติมา
2.เด็กหญิง อวิกา อาการ
3.เด็กหญิง วันวิสาข์ รัตนิล
4.เด็กหญิง สิริวิริยะกุล คูณตุ่้ม
5.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นางสาว วรรนิภา บุญพร้อม
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล พอกพูลขำ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ว่องไว
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โพธิ์ศรีทอง
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
14. โรงเรียนบ้านระโยง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชร ใจหาญ
2.เด็กชาย พีรภัทร มุขภักดี
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ดาวใส
4.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
5.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกตุย้อย
6.เด็กชาย พิชัย สว่าง
1.นาย มนตรี พิบูลย์
2.นางสาว บุษบา แก้วมูล
3.นางสาว นราทร สัตพันธ์
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
2.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
3.เด็กชาย สมพงษ์ นาใจเย็น
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บวรนันท์ คำดำ
2.เด็กชาย วิรูปักษ์ พิทักษ์
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศิริชนะ
4.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
5.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
6.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
1.นาย เหมือน เหลี่ยมโลก
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3.นางสาว ภฤตยา ศิริพันธ์
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
2.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
3.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
4.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
5.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
15. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
3.เด็กชาย พีรภัทร คูณเสมอ
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
1.นาง ประยูร สายเสมา
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชนัญชิด พิลุน
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
16. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์สินี ดวงสา
1.นาย สมัคร เขียวนิล
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ แจ่มแจ้ง
2.เด็กชาย นัญวุฒิ จันทร์ถา
3.เด็กชาย ภูวนันท์ บุญส่ง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
3.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
4.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
5.เด็กชาย ธีรโชติ โคตะมูล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายดาว คำลาย
2.เด็กหญิง กันนิกา บัวคำ
3.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
4.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
5.เด็กหญิง สุภาดา ศรีเหลือง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง อุมา ศรีอุดร
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตอ่อน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพชร
1.นาย พิชิตพล มณฑา
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทึก
1.นาย พิชิตพล มณฑา
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีร์กร มีผล
2.เด็กหญิง กุลนันท์ บุญจันทร์
3.เด็กหญิง แพรวา หลอมทอง
4.เด็กหญิง สิริมณี บัวลา
5.เด็กหญิง อริสรา ไชยสังข์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชา พระสว่าง
2.เด็กชาย กฤษณะ พรมงาม
3.เด็กชาย เอื้ออังกูร พรรณลา
4.เด็กหญิง ทิพวรรณ ดวงสา
5.เด็กชาย สิทธินนท์ เทียนเหลือง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ดวงสา
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
2.เด็กชาย พาณิชยกร มณฑา
1.นาย พิชิพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ หัสดง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนุภพ บุตรธะนา
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรโชติ โคตะมูล
2.เด็กหญิง ศศินา ดวงศรี
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ภัทราพร พละศักดิ์
1.นาง กัลชนา ดวงส
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
17. โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ธันธพัฒน์ สุระชาติ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สุเทพ เบิกบาน
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรชัย สวัสดี
2.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
3.เด็กชาย นนทวัฒน์ จรเด็จ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สมรัก สมหวัง
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ซีซ่า
2.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
3.เด็กหญิง ณิชารัศม์ นันคำ
1.นาง ปวริศา พิบูลย์
2.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญรัตน์ โยธา
2.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย วชิระ มะโนไพร
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
18. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พชรพล กาญจนพัฒน์
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กุลมณี
2.เด็กชาย วีระ ดาวใส
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปัดถา
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาย ปรีดา โมรานิล
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
2.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ดวงแก้ว
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รักษาวงษ์
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
19. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยุทธชัย ชมภู
2.เด็กหญิง สายฝน ตีเงิน
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
0813 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
2.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
1.นางสาว รักสิตา พิบูลย์
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวลิต นามสอาด
2.เด็กหญิง ชลิตา นามสอาด
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สิงหลอด
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
20. โรงเรียนมหาราช 2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ศรีเนตร
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญธรรม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
4.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
5.เด็กหญิง ปิญชาน์ มาลีหวล
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมวิกา จิตหาญ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
2.เด็กหญิง จิราพร วันเพ็ญ
3.เด็กชาย นรินทร์ พาพันธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นางสาว อุษา เถินหิตย์
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธิติ ชาลีหอม
2.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พิมพ์โพธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นาง อุษา เถินหิตย์
21. โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม